ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 

Особлива інформація на 26.04.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Дзяткевич В.А.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Агропромислове об`єднання "Красний Чабан"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 75830, с. Червоний Чабан, вул. Ленына 6
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30924179
1.5. Міжміський код та телефон, факс 05530 37041 , 05530 37043
1.6. Електронна поштова адреса apo.chaban@gmail.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

29.04.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

№ 82, Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

chaban.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )