ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Особлива інформація на 06.04.2020

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

N з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину

Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства*

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення**

тип особи

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

ознака заінтересованості у вчиненні правочину

характер афілійованості

прізвище, ім’я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — акціонера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

106.04.202037.7006916.0000.005посадова особа органу акціонерного товаристваДзяткевич Лариса Михайлiвнаособа внаслідок такого правочину набуває майнодружинаДзяткевич Лариса Михайлiвнаchaban.prat.ua
Зміст інформації:
Купiвля за власнi кошти земельної дiлянки площею 0,1492га, на якiй розташований другий поверх Торгового центру, для будiвництва та обслуговування будiвель торгiвлi.

* Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.

** Заповнюють публічні акціонерні товариства.