ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 99.74
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ АПО "Красний Чабан" вiдбулися 25 квiтня 2014 року за адресою: 75830, Херсонська обл., Каланчацький р-н, с. Червоний Чабан, вул. Ленiна,22
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв товариства.
2. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв товариства.
3. Звiт дирекцiї про результати фiнансово – господарської дiяльностi за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.
4. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк
5. Звiт Ревiзора за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (визначення порядкiв покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2013 роцi.
8. Про затвердження рiшення Наглядової ради прийнятого 20 лютого 2014 року на засiданнi Наглядової ради, протокол №11.
1. Про звернення з клопотанням до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про подовження строку дiї Кредитного договору №010352093/0118020 вiд 07.03.2013 р. з встановленням нового графiку погашення.
2. Про поширення дiючого забезпечення iпотеки та застави на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
3. Про звернення з клопотанням до Дзяткевича В.А. про поширення дiючої поруки на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
4. Про надання повноважень на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитного договору / додаткових угод до них, та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, директору ПрАТ АПО «Красний Чабан» Дзяткевичу Вiктору Анатолiйовичу.

Перше питання порядку денного:
Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв товариства.
Доповiдач – акцiонер Степаненко А.В.
Пропозицiї: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв товариства у складi: голова комiсiї – акцiонер Бабич С.П., член комiсiї – акцiонер Васильєв С.М.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №1 порядку денного
Питання на голосування: обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв товариства у складi: голова комiсiї – акцiонер Бабич С.П., член комiсiї – акцiонер Васильєв С.М.
Голосували:
За - 2726 голосiв (100%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв товариства у складi: голова комiсiї – акцiонер Бабич С.П., член комiсiї – акцiонер Васильєв С.М.
Друге питання порядку денного:
Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерного товариства.
Доповiдач - Степаненко А.В.
Пропозицiї: Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерного товариства:
Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк – 15 хвилин.
Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк ти визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк – 10 хвилин.
Звiт Ревiзора за 2013 рiк – 10 хвилин.
Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2013 рiк – 10 хвилин.
Про розподiл прибутку (визначення порядкiв покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2013 роцi - 5 хвилин.
Про затвердження рiшення Наглядової ради прийнятого 20 лютого 2014 року на засiданнi Наглядової ради, протокол №11. - Про звернення з клопотанням до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про подовження строку дiї Кредитного договору №010352093/0118020 вiд 07.03.2013 р. з встановленням нового графiку погашення.
Про поширення дiючого забезпечення iпотеки та застави на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про звернення з клопотанням до Дзяткевича В.А. про поширення дiючої поруки на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про надання повноважень на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитного договору / додаткових угод до них, та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, директору ПрАТ АПО «Красний Чабан» Дзяткевичу Вiктору Анатолiйовичу.
Провести загальнi збори акцiонерiв за 1 годину.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №2 порядку денного
Питання на голосування: Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерного товариства:
Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк – 15 хвилин.
Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк ти визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк – 10 хвилин.
Звiт Ревiзора за 2013 рiк – 10 хвилин.
Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2013 рiк – 10 хвилин.
Про розподiл прибутку (визначення порядкiв покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2013 роцi – 5 хвилин.
Про затвердження рiшення Наглядової ради прийнятого 20 лютого 2014 року на засiданнi Наглядової ради, протокол №11. - Про звернення з клопотанням до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про подовження строку дiї Кредитного договору №010352093/0118020 вiд 07.03.2013 р. з встановленням нового графiку погашення.
Про поширення дiючого забезпечення iпотеки та застави на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про звернення з клопотанням до Дзяткевича В.А. про поширення дiючої поруки на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про надання повноважень на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитного договору / додаткових угод до них, та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, директору ПрАТ АПО «Красний Чабан» Дзяткевичу Вiктору Анатолiйовичу – 5 хвилин. Провести загальнi збори акцiонерiв за 1 годину.
Голосували:
За - 2726 голосiв (100%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерного товариства:
Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк – 15 хвилин.
Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк ти визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк – 10 хвилин.
Звiт Ревiзора за 2013 рiк – 10 хвилин.
Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2013 рiк – 10 хвилин.
Про розподiл прибутку (визначення порядкiв покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2013 роцi – 5 хвилин.
Про затвердження рiшення Наглядової ради прийнятого 20 лютого 2014 року на засiданнi Наглядової ради, протокол №11. - Про звернення з клопотанням до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про подовження строку дiї Кредитного договору №010352093/0118020 вiд 07.03.2013 р. з встановленням нового графiку погашення.
Про поширення дiючого забезпечення iпотеки та застави на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про звернення з клопотанням до Дзяткевича В.А. про поширення дiючої поруки на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про надання повноважень на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитного договору / додаткових угод до них, та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, директору ПрАТ АПО «Красний Чабан» Дзяткевичу Вiктору Анатолiйовичу – 5 хвилин.
Провести загальнi збори акцiонерiв за 1 годину.
Третє питання порядку денного:
Звiт дирекцiї про результати фiнансово- господарської дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк.
Доповiдач – Директор Дзяткевич В.А. (звiт додається).
Пропозицiї: Звiт дирекцiї про результати фiнансово- господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк прийняти до вiдома.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню № 3 порядку денного
Питання на голосування: Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк прийняти до вiдома.
Голосували:
За - 2726 голосiв (100%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт дирекцiї про результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк прийняти до вiдома.

Четверте питання порядку денного:
Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк
Доповiдач – Дзяткевич Л.М.
Пропозицiї: Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк прийняти до вiдома.
Голосування по питанню № 4 порядку денного
Питання на голосування: Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк прийняти до вiдома.
Голосували:
За - 2726 голосiв (100%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк прийняти до вiдома.

П’яте питання порядку денного:
Звiт Ревiзора за 2013 рiк.
Доповiдач – Денькович Я.М. (звiт додається)
Пропозицiя: Звiт Ревiзора за 2013 рiк прийняти до вiдома.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню № 5 порядку денного
Питання на голосування: Звiт Ревiзора за 2013 рiк прийняти до вiдома.
Голосували:
За - 2726 голоси (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт Ревiзора за 2013 рiк прийняли до вiдома.

Шосте питання порядку денного
Затвердження Рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк.
Доповiдач – Степаненко А.В. (звiт додається).
Пропозицiя :Рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню № 6 порядку денного
Питання на голосування: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голоси (100%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк затвердили

Сьоме питання порядку денного
Про розподiл прибутку (визначення порядкiв покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2013 роцi.
Доповiдач: Степаненко А.В.
Пропозицiя: В зв’язку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №7 порядку денного
Питання на голосування: В зв’язку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.
Голосували:
За - 2726 голосiв (100%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: В зв’язку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.
Восьме питання порядку денного
Про затвердження рiшення Наглядової ради прийнятого 20 лютого 2014 року на засiданнi Наглядової ради, протокол №11
Про звернення з клопотанням до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про подовження строку дiї Кредитного договору №010352093/0118020 вiд 07.03.2013 р. з встановленням нового графiку погашення.
Про поширення дiючого забезпечення iпотеки та застави на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про звернення з клопотанням до Дзяткевича В.А. про поширення дiючої поруки на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про надання повноважень на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитного договору / додаткових угод до них, та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, директору ПрАТ АПО «Красний Чабан» Дзяткевичу Вiктору Анатолiйовичу.
Доповiдач: голова Наглядової ради Дзяткевич Л.М.
Пропозицiя: Затвердити рiшення Наглядової ради прийняте 20 лютого 2014 року на засiданнi Наглядової ради, протокол №11
Про звернення з клопотанням до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про подовження строку дiї Кредитного договору №010352093/0118020 вiд 07.03.2013 р. з встановленням нового графiку погашення.
Про поширення дiючого забезпечення iпотеки та застави на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про звернення з клопотанням до Дзяткевича В.А. про поширення дiючої поруки на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про надання повноважень на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитного договору / додаткових угод до них, та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, директору ПрАТ АПО «Красний Чабан» Дзяткевичу Вiктору Анатолiйовичу.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №8 порядку денного
Питання на голосування: Затвердити рiшення Наглядової ради прийняте 20 лютого 2014 року на засiданнi Наглядової ради, протокол №11
Про звернення з клопотанням до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про подовження строку дiї Кредитного договору №010352093/0118020 вiд 07.03.2013 р. з встановленням нового графiку погашення.
Про поширення дiючого забезпечення iпотеки та застави на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про звернення з клопотанням до Дзяткевича В.А. про поширення дiючої поруки на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про надання повноважень на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитного договору / додаткових угод до них, та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, директору ПрАТ АПО «Красний Чабан» Дзяткевичу Вiктору Анатолiйовичу.
Голосували:
За - 2726 голосiв (100%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: Затвердити рiшення Наглядової ради прийняте 20 лютого 2014 року на засiданнi Наглядової ради, протокол №11
Про звернення з клопотанням до АТ «Райффайзен Банк Аваль» про подовження строку дiї Кредитного договору №010352093/0118020 вiд 07.03.2013 р. з встановленням нового графiку погашення.
Про поширення дiючого забезпечення iпотеки та застави на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про звернення з клопотанням до Дзяткевича В.А. про поширення дiючої поруки на новi умови кредитування в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про надання повноважень на укладання (пiдписання) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитного договору / додаткових угод до них, та iнших документiв необхiдних для виконання прийнятих рiшень, директору ПрАТ АПО «Красний Чабан» Дзяткевичу Вiктору Анатолiйовичу.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.