ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

“Краснiй Чабан»” визначена наказом № 1 вiд 03.01.2013р. Формування статей Балансу (форма №1), звiту про фiнансовi результати (форма №2), звiту про рух грошових коштiв (форма №3), звiту про власний капiтал (форма №4), примiток до фiнансової звiтностi (форма №5), здiйснено з урахуванням вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк i звiтнiсть в Українi», вiд 16.07.99р. №996-XIV, з змiнами внесеними до Закону №996 Законом України вiд 12.05.2011р № 3332, змiни набули чинностi з 01.01.2012р.та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Товариство розкриває iнформацiю про свою дiяльнiсть за 2013 рiк на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

д/н

д/н

д/н