ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Дзяткевич Вiктор Анатолiйович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство"Агропромислове обєднання "Красний Чабан"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 30924179
4. Місцезнаходження Україна, 75830, Херсонська область, Каланчацький, Червоний Чабан, Ленiна 22
5. Міжміський код, телефон та факс 05530 37041, 05530 37043
6. Електронна поштова адреса apo.chaban@gmail.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

76, Бюлетень"Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

chaban.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2015

(дата)