ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
Ввiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств не запов-нюється тому, що емiтент не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств. 2. Вiдомостi про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв рейтингову оцiнку проводити не треба. 3. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи в звiтному роцi дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 4. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що облiгацiї емiтентом не виплачувались. 5. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 6. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало похiднi цiннi папери. 7. Iнформацiя проi викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупало власних акцiй. 8. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється тому, що цiннi папери пiдприємства iснують у бездокументарнiй формi. 9. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiя не заповнюються тому, шо пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Крiм того, дохiд (виручка) вiд ре-алiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. 10. Iнформацiя про гарантiї третьої особи... не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. 11. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї... не заповнюється тому, що пiдприємство у звiтному роцi не радавало особливу iнформацiю. 12. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй. 13. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй. 14. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових пла-тежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забез-печено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй. 15. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв. 16. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв. 17. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало сертифiкатiв ФОН. 18. Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не надається, тому що пiдприємство її не веде. 19. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється тому, що пiдприємство не ви-пускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомост