ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство"Агропромислове обєднання "Красний Чабан"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №487152
3. Дата проведення державної реєстрації 18.04.2000
4. Територія (область)* Херсонська область
5. Статутний капітал (грн) 2733000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 26
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису),бобових культур i насiння олiйних культур

01.45 - Розведення овець i кiз

10.91 - Виробництво готових кормiв для тварин , що утримуються на фермах

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори Товариства- вищий орган товариства,Наглядова рада Товариства, Директор,Ревiзор.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26001142943
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає