ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство"Агропромислове обєднання "Красний Чабан" за ЄДРПОУ 30924179

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3004 2120
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3449 ) ( 3370 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 0
 збиток 2095 ( 445 ) ( 1250 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 368 234
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 341 ) ( 451 )
Витрати на збут 2150 ( 10 ) ( 22 )
Інші операційні витрати 2180 ( 208 ) ( 1123 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 636 ) ( 2612 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 64 ) ( 103 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 700 ) ( 2715 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 700 ) ( 2715 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 1797 2100
Витрати на оплату праці 2505 439 722
Відрахування на соціальні заходи 2510 162 267
Амортизація 2515 633 363
Інші операційні витрати 2520 528 644
Разом 2550 3559 4096

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2733 2733
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2733 2733
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.25 -0.99
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.25 -0.99
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: За 2014 рiк дохiд вiд реалiзацiї товарiв,робiт, послуг склав 3004 тис.грн.Iншi операцiйнi доходи вiдображенi у сумi 368 тис.грн. Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобовязань.
Не визнавалися витратами i не включалися в звiт про фiнансовi результати:
Передоплата за товари, роботи,послуги;
Погашення отриманих кредитiв
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї,товарiв,робiт i послуг склала в 2014 роцi 3449 тис.грн. що в порiвняннi з 2013 роком збiльшена на 79 тис.грн.Збитки вiд операцiйної дiяльностi на 31.12.2014 року склали в сумi 700тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

В.А.Дзяткевич

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

З.В.Коваленко