ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Товариство розкриває iнформацiю про свою дiяльнiсть за 2014 рiк на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пiдготовленний фiнансовий звiт вiдповiдає нормам i правилам (МСФЗ). Обєкти основних засобiв вiдображаються по первiснiй вартостi за и мiнусом накопленої амортизацiї.Амортизацiя нараховується на протязi термiну корисного використання. За первiсною вартiстю на 31.12.2014 року основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi в сумi
11785 тис.грн. залишкова вартiсть складає 9045 тис. грн. Придбання та вибуття основних засобiв за рiк в Товариствi не було. Знос основних засобiв складає 2740 тис.грн.
До складу необоротних активiв ПрАТ АПО "Красний чабан" входять довгостроковi бiологiчнi активи в сумi 1403 тис.грн.,Товариство має тварин (вiвцi) на вирощуванi

Фiнансовий дохiд включає дохiд (прибуток), отриманний вiд розмiщення грошових коштiв на поточних рахунках в банкiвських установах,дохiд вiд курсових рiзниць, дисконту.
До фiнансових витрат вiдносяться витрати на проценти за користування кредитами отриманими, та iншими витратами пiдприємства, повязанi iз запозиченнями (амортiзацiя дисконту),збитки вiд зниження цiни, призначення в фiнансових активах.

Запаси зараховують на баланс Товариства за первiсною вартiстю i вiдображаються за цiнами придбання з урахуванням фактичних витрат на їх придбання.Вибуття запасiв проводилося згiдно з затвердженими актами на списання матерiальних запасiв. Станом на 31.12.2014 року вартiсть запасiв склала 1434 тис.грн. Наявнiсть запасiв пiдтверджується даними звiтiв матерiально-вiдповiдальних осiб. Оборотнi активи включають до свого складу поточнi бiологiчнi активи сумi 2 тис.грн.

По дебiторськiй заборгованостi iснує iмовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i являється достовiрною, станом на 31 грудня 2014 року складає:
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги- 650 тис. грн.
По iншiй поточнiй дебiторськiй заборгованостi- 543 тис. гр
Оборотнi активи зменшились у порiвняннi з попереднiм роком на 347 тис.грн.