ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); В 2000 роцi було створено ЗАТ АПО "Красний Чабан".В 2010 роцi було змiнено назву на ПрАТ АПО "Красний Чабан"
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Пiдприємство має вiддiлення:
1.Вiддiлення в с. Ставки
2.Вiддiлення в с.Каїрка
3.Вiддiлення в с.Макарiвка.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй не має.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть за 2015 рiк 23 чол., в 2014 роцi було 26 чол. Фонд оплати працi 438,0 тис.грн. що на 0,9 тис.грн. менше проти минулого року.Квалiфiкованих працiвникiв не достатньо, потреба в них залишається.
Цiльової кадрової програми пiдприємство не має. Зусилля кадрової служби направленi на забезпечення поточних потреб виробництва кадрами , квалiфiкацiя яких вiдповiдає операцiйним вимогам виробництва.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; ПрАТ не входить до будь -яких обєднань пiдприємств
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; ПрАТ не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiя щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); 1.3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Товариство прийняло мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi в 2012роцi.

Облiкова полiтика ПрАТ «Красний Чабан» розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку згiдно Н(С)БО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ (IFRS).
Основними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переваження сутi над формою, обачнiсть, повнота, порiвняння. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об’єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства.

1.3.2. Функцiональна валюта. валюта представлення звiтностi.
Валютою облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України гривня, закруглена до тисяч.

1.3.3. Безперервнiсть дiяльностi .
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов’язання в ходi звичайної дiяльностi.

1.3.4. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики.
Застосування попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi. Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об’єктiв облiку, визначенi керiвництвом пiдприємства у наказi про облiкову полiтику. За орiєнтований порiг суттєвостi для активiв, зобов’язань, власного капiталу приймається величина в розмiрi 5 вiдсоткiв для пiдсумку всiх активiв, зобов’язань i власного капiталу.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Господарство займається вирощуванням племеного молодняка овець,виробництвом вовни,вирощуванням зернових,кормових,соняшника. Основними ринками збуту є пiдприємства Херсонської,Чернiговської областей.Вирощування молодняка має велику цiннiсть,але iз-за нестачi коштiв у господарств племпродажа здiйснюється проблематично.Конкурентiв не має.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Немає.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Протягом 2015 року на пiдприємствi вiдсутнi правочини з власниками iстотної участi,членами наглядової ради або членами виконавчого органу ,афiлiйованими особами.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; 1.Обмежень на використання основних засобiв не має.
2.Ступiнь використання основних засобiв складає 60-100%.
3.Ступiнь зносу основних засобiв складає21-80%.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; В господарствi за нестачi паливо-мастильних матерiалiв,мiнеральних добрив не були проведенi своєчасно польовi роботи,що привело до зменшення одержаної продукцiї.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Протягом звiтного року пiдприємство не спачувало штрафiв.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування здiйснюється за власнi кошти.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладенних i невиконаних договорiв немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Планується збiльшити площу землi пiд посiв зернових культур.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiджень i розробок протягом звiтного року не проводили.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; В судових справах в звiтному роцi участi не приймали.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ АПО "Красний Чабан" за останнi три роки (тис.грн.)
Найменування показника перiод
2015 2014 2016
Усього активiв
11995 13074 14086
Основнi засоби(за залишковою вартiстю)
8484 9045 9678
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0 0
Запаси
1530 1432 1883
Сумарна дебiторська заборгованiсть
647 650 1012
Грошовi кошти та їх еквiваленти
101 0 79
Власний капiтал
8297 9572 10272
Статутний капiтал 2733 2733 2733
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток)
-3462 - 2187 -1487
Довгостроковi зобовязення
0 0 0
Поточнi зобовязення
3698 3502 3814
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю -0,800 -0,54409 -0,470
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн.)
-470 -800 - 544
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) 2733 2733 2733
Загальна сума коштiв,витрачених на викуп цiнних паперiв власних випускiв протягом перiоду 0 0 0
Вартiсть чистих активiв
8297 9572 10272