ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11765 11765 0 0 11765 11765
будівлі та споруди 1251 1251 0 0 1251 1251
машини та обладнання 10280 10280 0 0 10280 10280
транспортні засоби 234 234 0 0 234 234
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 20 20 0 0 20 20
будівлі та споруди 20 20 0 0 20 20
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 24 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 11785 11809 0 0 11785 11809
Опис 1.Обмежень на використання основних засобiв не має.
2.Ступiнь використання основних засобiв складає 60-100%.
3.Ступiнь зносу основних засобiв складає 21-90%.
Найменування Рiк вводу %зносу
- Будiвлi та споруди 1975-1990 50,1%
- Транспортнi засоби, 12од. 1986-2010 60,2%
- Обладнання та машини, 20 од 1991-2009 57,3%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 8297 9572
Статутний капітал (тис.грн.) 2733 2733
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2733 2733
Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв на кеiнець звiтного перiоду складає 8297 тис.грн.
Статутний фонд складає 2733 тис. грн.Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року. Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(8297 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (2733 тис.грн.).Це вiдповiдає вимогам статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.