ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзяткевич Вiктор Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 479085, Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi
4) рік народження** 1958
5) освіта** Вища,Херсонський сiльськогосподарський iнститут,зоотенiчний факультет
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ АПО "Красний чабан" директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.04.2015,
9) опис Обранний на посаду загальними зборами акцiонерiв 29.04.2011 року,протокол №3.Обовязки та повноваження згiдно Статуту Товариства.Непогашенної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 35 роки,стаж керiвної роботи 28 рокiв:ДПЗ"Червоний Чабан", головний зоотехнiк,ЗАТ АПО "Красний Чабан" директор,ПрАТ АПО "Красний Чабан" директор.Винагороду за виконання посадових обовязкiв отримує згiдно штатного розкладу.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степаненко Алла Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 328876, Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi
4) рік народження** 1952
5) освіта** Вища,Одеський с/г iнститут,факультет бухоблiку
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** пенсiонерка
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2015,
9) опис Обрана на посаду Члена Наглядової ради 29.04.2011 року,протокол№3. Обовязки та повноваження згiдно Статуту Товариства,Положення про Наглядову раду. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Щодо стажу роботи: загальний стаж 37 рокiв,стаж керiвної роботи 12 рокiв:ЗАТ АПО "Крансний Чабан",головний бухгалтер.ПрАТ АПО "Красний Чабан",головний бухгалтер,пенсiонерока.Винагороду за виконання обовязкiв члена Наглядової ради не отримує.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзяткевич Лариса Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 240141, Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi
4) рік народження** 1963
5) освіта** Середньна спецiальна ,Херс училищеонське музичне
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ АПО "Красний чабан",експедитор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015,
9) опис Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 29.04.2011 року,протокол №3.Обовязки таповноваження згiдно Статутту Товариства,Положення про Наглядову раду.посад на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Щодо стажу роботи :загальний стаж роботи 26 рокiв,стажу керiвної роботи не має. Винагороду за виконання посадових обовязкiв не отримує.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денькович Ярослав Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА, 485172, Соколiвський РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
4) рік народження** 1953
5) освіта** Вища,Тернопiльський с/г iнститут ,зоофакультет
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Позаштатний настоятель церкви Святого Володимира с.Червоний Чабан.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015,
9) опис Обран на посаду загальними зборами акцiонерiв 29.04.2011 року,прото ротокол №3.Обовязки та повноваження згiдно Статуту Товариства,Положення про Наглядову раду. Посад на iнштх пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Щодо стажу роботи:загальний стаж роботи 19 рокiв,стаж керiвної роботи 6 рокiв.Винагороду за виконання посадових обовязкiв не отримує.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильєв Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 718779, Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi
4) рік народження** 1957
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ АПО "Красний чабан",зав.складом.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015,
9) опис Обран на посаду загальними зборами акцiонерiв 29.04.2011 року,протокол №3.Обовязки та повноваження згiдно Статуту Товариства,Положення про Ревiзора.Посад на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Щодо стажу роботи:загальний стаж роботи 36 роки,стаж керiвної роботи 11 рокiв.Винагороду за виконання посадових обовязкiв не отримує.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорДзяткевич Вiктор АнатолiйовичМО, 479085, Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 71826.2715718000
Член Наглядової ради Степаненко Алла ВасилiвнаМО, 328876, Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi10.036591000
Голова Наглядової ради Дзяткевич Лариса МихайлiвнаМО, 240141, Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi133248.737651332000
Член Наглядової радиДенькович Ярослав МихайловичКА, 485172, 26.06.1997, Соколiвський РВ УМВС України в Херсонськiй областi10.036591000
РевiзорВасильєв Сергiй МиколайовичМО, 718779, 12.08.1999, Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi10.03591000
Усього 2053 75.11892 2053 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.