ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 29.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 99.74
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ АПО "Красний чабан" вiдбулися 29 квiтня 2016 року за адресою:75830,Херсонська обл.,Каланчацький р-н,с.Червоний чабан,вул. Ленiна,22
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Звiт дерекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
2.Звiт наглядової ради про роботу за 2015 рiк та приняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3.Звiт ревiзора про роботу на 2015 рiк,прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв ревiзора за 2015 рiк.
4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
5.Визнвчення оновних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк.
6.Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдентiв з урахуванням вимог, прередбачених законом(або визначення порядку покриття збиткiв),вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
7.Про припинення повноважень, членiв наглядової ради та обрання нового складу наглядової ради.
8.Про припинення повноважень, ревiзора та обрання нового ревiзора.
9.Затвердження Статуту та Положень про органи управлiння акцiонерного товариства у нових редакцiях.

Перше питання порядку денного:
Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Доповiдач - Директор Дзяткевич В.А.(звiт додається)
Пропозицiї:Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №1 порядку денного
Питання на голосування:Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити
Голосували:
За - 2726 голосiв(99,74%)
Проти - 0 голосiв(0%)
Утрималось - 0 голосiв(0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити.

Друге питання порядку денного:
Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Доповiдач - Дзяткевич Л.М.(звiт додається)
Пропизицiї:Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк затвердити.
Голосування по питанню №2 порядку денного
Питання на голосування: Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк затвердити.

Третє питання порядку денного:
Звiт Ревiзораза 2015 рiк прийняття за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв ревiзора за 2015 рiк.
Доповiдач - Васильєв С.М.(звiт додається)
Пропозицiя: Звiт Ревiзора за 2015 рiк та висновки ревiзора за 2015 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №3 порядку денного
Питання на голосування: Звiт Ревiзора за 2015 рiк та висновки ревiзора за 2015 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (*99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт Ревiзора за 2015 рiк та висновки Ревiзора за 2015 рiк затвердити.

Четверте питання порядку денного
Затвердження Рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
Доповiдач - Степаненко А.В.( звiт додається)
Пропозицiя: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №4 порядку денного
Питання на голосування: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення:Рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк затвердити.

Пяте питання порядку денного
Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк.
Доповiдач- Директор Дзяткевич В.А.
Пропозицiя:Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №5 порядку денного
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства за 2016 рiк.

Шосте питання порядку денного
Про розподiл прибутку та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбаченних законом (або визначення порядку покриття збиткiв) вiдповiдно до результатiв фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
Доповiдач:Степаненко А.В.
Пропозицiя: В звязку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №6 порядку денного
Питання на голосування: В звязку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: В звязку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.

Сьоме питиння порядку денного
Про припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання нового складу наглядової ради.
Доповiдач Васильєв С.М.
Пропозицiя:
1. Припинити повноваження наглядової ради у складi: голова наглядової ради - Дзяткевич Л.М.,
члени наглядової ради - Степаненко А.В.,Денькович Я.М.
2. Орати наглядову раду у складi: голова наглядової ради - Дзяткевич Л.М.,члени наглядової ради- Степаненко А.В.,Денькович Я.М.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №7 порядку денного
Питання на голосування:
1. Прнипинити повноваження наглядової ради у складi:голова наглядової ради - Дзяткевич Л.М.,члени наглядової ради - Степаненко А.В., Денькович Я.М.
2. Обрати наглядову раду у складi: голова наглядової ради -Дзяткевич Л.М.,члени Наглядової ради - Степаненко А.В.,Денькович Я.М.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення:
1. Припинити повноваження наглядової ради у складi:голова наглядової ради - Дзяткевич А.М.,члени наглядової ради - Степаненко А.в.,Денькович Я.М.
2. Обрати наглядову раду у складi: голова наглядової ради-Дзяткевич Л.М.,члени наглядової ради- Степаненко А.В.,Денькович Я.М.

Восьме питання порядку денного
Про припинення повноважень ревiзора та обрання нового ревiзора.
Доповiдач: Дзяткевич Л.М.
Пропозицiя:
1. Прпинити повноваження ревiзора Васильєв С.М.
2. Обрати нового ревiзора Васильєв С.М.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №8 порядку денного
Питання на голосування:
1. Припинити повноваження ревiзора Васильєв С.М.
2. Обрати ревiзора Васильєв С.М.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення:
1. Припинити повноваження ревiзора Васильєв С.М.
2. Обрати нового ревiзора Васильєв С.М.

Деввяте питання порядку денного
Затвердження Статуту та Положень про органи управлiння акцiонерного товариства у нових редакцiях.
Доповiдач: Степаненко А.в.
Пропозицiя:Затвердити Статут та Положення про органи управлiння акцiонерного товариства у нових редакцiях.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №9 порядку денного
Питання на голосування: Затвердити статут Та Положення про органи управлiння акцiонерного товариства у нових редакцiях.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утримались - 0 голосiв (%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: Затвердити Статут та Положення про органи управлiння акцiонерного товариства у нових редакуiях.


Голова зборiв А.В.Степаненко

Секретар Я.М.Денькович

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.