ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 03.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.03.2017
Кворум зборів** 99.74
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ АПО "Красний чабан" вiдбулися 30 березня 2017 року за адресою:75830,Херсонська обл.,Каланчацький р-н,с.Преображенка,вул.Шевченка,22
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Звiт дерекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
2.Звiт наглядової ради про роботу за 2016 рiк та приняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3.Звiт ревiзора за 2016 рiк,прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв ревiзора за 2016 рiк.
4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
5.Визнвчення оновних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
6.Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдентiв з урахуванням вимог, прередбачених законом(або визначення порядку покриття збиткiв),вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
7.Змiни до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi (код ЄДРПОУ 30924179) в звязку зi змiною складу засновникiв.

Перше питання порядку денного:
Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Доповiдач - Директор Дзяткевич В.А.(звiт додається)
Пропозицiї:Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2016 роцi затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №1 порядку денного
Питання на голосування:Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити
Голосували:
За - 2726 голосiв(99,74%)
Проти - 0 голосiв(0%)
Утрималось - 0 голосiв(0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк затвердити.

Друге питання порядку денного:
Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Доповiдач - Дзяткевич Л.М.(звiт додається)
Пропизицiї:Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк затвердити.
Голосування по питанню №2 порядку денного
Питання на голосування: Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт Наглядової ради про роботу за 2016 рiк затвердити.

Третє питання порядку денного:
Звiт Ревiзораза за 2016 рiк прийняття за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв ревiзора за 2016 рiк.
Доповiдач - Васильєв С.М.(звiт додається)
Пропозицiя: Звiт Ревiзора за 2016 рiк та висновки ревiзора за 2016 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №3 порядку денного
Питання на голосування: Звiт Ревiзора за 2016 рiк та висновки ревiзора за 2016 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (*99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт Ревiзора за 2016 рiк та висновки Ревiзора за 2016 рiк затвердити.

Четверте питання порядку денного
Затвердження Рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
Доповiдач - Коваленко З.В. ( звiт додається)
Пропозицiя: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №4 порядку денного
Питання на голосування: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення:Рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк затвердити.

Пяте питання порядку денного
Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
Доповiдач- Директор Дзяткевич В.А.
Пропозицiя:Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №5 порядку денного
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства за 2017 рiк.

Шосте питання порядку денного
Про розподiл прибутку та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбаченних законом (або визначення порядку покриття збиткiв) вiдповiдно до результатiв фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Доповiдач: Коваленко З.В.
Пропозицiя: В звязку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №6 порядку денного
Питання на голосування: В звязку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: В звязку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.

Сьоме питиння порядку денного
Про змiни до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi» (код ЕДРПОУ 30924179) в зв’язку зi змiною складу засновникiв.
Доповiдач: гол.бухгалтер Коваленко З.В.
В березнi 2009 року були здiйсненi змiни в кiлькостi цiнних паперiв (акцiй), якими володiють засновники акцiонерного товариства.
Так, акцiонер Брит Галина Лукiвна, яка володiла 720 000 акцiй, вартiсть однiєї акцiї 1000грн, загальна вартiсть 720 000 000грн. здiйснила вiдчуження своїх акцiй на користь Дзяткевича Вiктора Анатолiйовича в кiлькостi 717 000 штук, вартiсть однiєї акцiї 1000грн., загальною вартiстю 717 000 000грн.
Таким чином загальна кiлькiсть акцiй, якими володiє Дзяткевич В.А. збiльшилася на 718 000 штук, вартiсть однiєї акцiї 1000грн., загальною вартiстю 718 000 000грн.
Крiм цього акцiонер Брит Галина Лукiвна здiйснила вiдчуження однiєї акцiї вартiстю 1000грн. на користь Дзяткевича Дениса Вiкторовича, та ще однiєї акцiї вартiстю 1000грн. на користь Дзяткевич Анастасiї Вiкторiвни.
Таким чином станом на 25 квiтня 2009 року в складi засновникiв акцiонерного товариства були здiйсненi змiни, про що пiдтверджують данi Реестра власникiв iменних цiнних паперiв Закритого акцiонерного товариства «Агропромислове об’єднання Красний чабан» .
З невiдомих причин вiдповiдальними працiвниками товариства в 2009 роцi, а також в послiдуючi роки, не були поданi вiдповiднi матерiали державному реєстратору для внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi.
Пропозицiя:
На пiдставi iнформацiї, та виписок про стан рахунку цiнних паперiв депозитарної установи ТОВ «ТI-IНВЕСТ» код за ЄДРПОУ 37833036, лiцензiя АЕ №263145 вiд 12.06.2013р. Мiсцезнаходження: вул.Симона Петлюри, буд.30, м.Київ, 01032, телефон (044)584-38-28

Внести змiни в складi засновникiв, до вiдомостей про юридичну особу ПрАТ АПО «Красний чабан» в Єдиний реєстр код ЄДРПОУ 30924179:
- станом на 30 березня 2017 року Дзяткевич Вiктор Анатолiйович володiє 1 387 штук акцiй, вартiстю 1000грн. однiєї акцiї, загальною вартiстю 1 387 000 (один мiльйон триста вiсiмдесят сiм тисяч) грн.
- Дзяткевич Денис Вiкторович володiє однiєю акцiєю вартiстю 1000грн.
- Дзяткевич Анастасiя Вiкторiвна володiє однiєю акцiєю вартiстю 1000грн.
- Брит Галина Лукiвна володiє однiєю акцiєю вартiстю 1000грн.

Доручити головному бухгалтеру товариства Коваленко Зiнаїдi Василiвнi пiдготувати вiдповiднi матерiали та звернутися до державного реєстратора Каланчацького району Херсонської областi, з метою внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу що мiстяться в ЄДРПОУ 30924179 в зв’язку зi змiною складу засновникiв.
Голосування по питанню №7 порядку денного
На пiдставi iнформацiї, та виписок про стан рахунку цiнних паперiв депозитарної установи ТОВ «ТI-IНВЕСТ» код за ЄДРПОУ 37833036, лiцензiя АЕ №263145 вiд 12.06.2013р. Мiсцезнаходження: вул.Симона Петлюри, буд.30, м.Київ, 01032, телефон (044)584-38-28

Внести змiни в складi засновникiв, до вiдомостей про юридичну особу ПрАТ АПО «Красний чабан» в Єдиний реєстр код ЄДРПОУ 30924179:
- станом на 30 березня 2017 року Дзяткевич Вiктор Анатолiйович володiє 1 387 штук акцiй, вартiстю 1000грн. однiєї акцiї, загальною вартiстю 1 387 000 (один мiльйон триста вiсiмдесят сiм тисяч) грн.
- Дзяткевич Денис Вiкторович володiє однiєю акцiєю вартiстю 1000грн.
- Дзяткевич Анастасiя Вiкторiвна володiє однiєю акцiєю вартiстю 1000грн.
- Брит Галина Лукiвна володiє однiєю акцiєю вартiстю 1000грн.

Доручити головному бухгалтеру товариства Коваленко Зiнаїдi Василiвнi пiдготувати вiдповiднi матерiали та звернутися до державного реєстратора Каланчацького району Херсонської областi, з метою внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу що мiстяться в ЄДРПОУ 30924179 в зв’язку зi змiною складу засновникiв.
Голосування по питанню 7 :
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: На пiдставi iнформацiї, та виписок про стан рахунку цiнних паперiв депозитарної установи ТОВ «ТI-IНВЕСТ» код за ЄДРПОУ 37833036, лiцензiя АЕ №263145 вiд 12.06.2013р. Мiсцезнаходження: вул.Симона Петлюри, буд.30, м.Київ, 01032, телефон (044)584-38-28

Внести змiни в складi засновникiв, до вiдомостей про юридичну особу ПрАТ АПО «Красний чабан» в Єдиний реєстр код ЄДРПОУ 30924179:
- станом на 30 березня 2017 року Дзяткевич Вiктор Анатолiйович володiє 1 387 штук акцiй, вартiстю 1000грн. однiєї акцiї, загальною вартiстю 1 387 000 (один мiльйон триста вiсiмдесят сiм тисяч) грн.
- Дзяткевич Денис Вiкторович володiє однiєю акцiєю вартiстю 1000грн.
- Дзяткевич Анастасiя Вiкторiвна володiє однiєю акцiєю вартiстю 1000грн.
- Брит Галина Лукiвна володiє однiєю акцiєю вартiстю 1000грн.

Доручити головному бухгалтеру товариства Коваленко Зiнаїдi Василiвнi пiдготувати вiдповiднi матерiали та звернутися до державного реєстратора Каланчацького району Херсонської областi, з метою внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу що мiстяться в ЄДРПОУ 30924179 в зв’язку зi змiною складу засновникiв.
Голова зборiв С.П.Бабич

Секретар Я.М.Денькович

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.