ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 03.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Товариство розкриває iнформацiю про свою дiяльнiсть за 2016 рiк на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пiдготовленний фiнансовий звiт вiдповiдає нормам i правилам (МСФЗ). Обєкти основних засобiв вiдображаються по первiснiй вартостi за и мiнусом накопленої амортизацiї.Амортизацiя нараховується на протязi термiну корисного використання. За первiсною вартiстю на 31.12.2016 року основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi в сумi
12037,0 тис.грн. залишкова вартiсть складає 8126,0 тис. грн. Придбано основних засобiв в сумi 228,0 тис.грн. Вибуття основних засобiв за рiк в Товариствi не було. Знос основних засобiв складає 3911,0 тис.грн.
До складу необоротних активiв ПрАТ АПО "Красний чабан" входять довгостроковi бiологiчнi активи в сумi 146,0 тис.грн.,Товариство має тварин (вiвцi) на вирощуванi

Фiнансовий дохiд включає дохiд (прибуток), отриманний вiд розмiщення грошових коштiв на поточних рахунках в банкiвських установах,дохiд вiд курсових рiзниць, дисконту.
До фiнансових витрат вiдносяться витрати на проценти за користування кредитами отриманими, та iншими витратами пiдприємства, повязанi iз запозиченнями (амортiзацiя дисконту),збитки вiд зниження цiни, призначення в фiнансових активах.

Запаси зараховують на баланс Товариства за первiсною вартiстю i вiдображаються за цiнами придбання з урахуванням фактичних витрат на їх придбання.Вибуття запасiв проводилося згiдно з затвердженими актами на списання матерiальних запасiв. Станом на 31.12.2016 року вартiсть запасiв склала 1789,0 тис.грн. Наявнiсть запасiв пiдтверджується даними звiтiв матерiально-вiдповiдальних осiб.

По дебiторськiй заборгованостi iснує iмовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i являється достовiрною, станом на 31 грудня 2016 року складає:
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги- 621,0 тис. грн.
По розрахункам з бюджетом - 38,0тис.грн.
По iншiй поточнiй дебiторськiй -40,0 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть зменшилась у порiвняннi з попереднiм роком на 26,0 тис.грн.
Безготiвковi розрахунки мiж ПрАТ АПО "Красний чабан" та контрагентами здiйснювались через уповноваженi банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача коштiв.
Облiк касових операцiй здiйснювався Тоаприством у вiдповiдностi до вимог "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України",затвердженого постановою Правлiння нацiонального банку України вiд 15.02.04р.№637 (зi змiнами та доповненнями).
Прибутковi i вибутковi касовi ордери оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до зазначеного Положення.
Готiвковi кошти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2016 року на рахунках Товариства складають 213,0тис.грн.