ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 10.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів Пiдприємство має вiддiлення:
1.Вiддiлення в с. Ставки
2.Вiддiлення в с.Каїрка
3.Вiддiлення в с.Макарiвка.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй не має.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблiкова чисельнiсть у 2018 - 14 чол., в 2017 роцi було 12 чол., Фонд оплати працi 906,0 тис.грн. що на 84,0 тис.грн. бiльше проти минулого року. Квалiфiкованих працiвникiв не достатньо, потреба в них залишається.
Цiльової кадрової програми пiдприємство не має. Зусилля кадрової служби направленi на забезпечення поточних потреб виробництва кадрами , квалiфiкацiя яких вiдповiдає операцiйним вимогам виробництва.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання ПрАТ не входить до будь -яких обєднань пiдприємств
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності ПрАТ не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiя щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 1.3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Товариство прийняло мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi в 2012роцi.

Облiкова полiтика ПрАТ «Красний Чабан» розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку згiдно Н(С)БО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ (IFRS).
Основними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переваження сутi над формою, обачнiсть, повнота, порiвняння. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об’єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства.

1.3.2. Функцiональна валюта. валюта представлення звiтностi.
Валютою облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України гривня, закруглена до тисяч.

1.3.3. Безперервнiсть дiяльностi .
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов’язання в ходi звичайної дiяльностi.

1.3.4. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики.
Застосування попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi. Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об’єктiв облiку, визначенi керiвництвом пiдприємства у наказi про облiкову полiтику. За орiєнтований порiг суттєвостi для активiв, зобов’язань, власного капiталу приймається величина в розмiрi 5 вiдсоткiв для пiдсумку всiх активiв, зобов’язань i власного капiталу.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Господарство займається вирощуванням племеного молодняка овець,виробництвом вовни,вирощуванням зернових,кормових,соняшника. Основними ринками збуту є пiдприємства Херсонської,Чернiговської областей.Вирощування молодняка має велику цiннiсть,але iз-за нестачi коштiв у господарств племпродажа здiйснюється проблематично.Конкурентiв не має.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування Немає.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 1.Обмежень на використання основних засобiв не має.
2.Ступiнь використання основних засобiв складає 60-100%.
3.Ступiнь зносу основних засобiв складає 21-80%.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень В господарствi за нестачi паливо-мастильних матерiалiв,мiнеральних добрив не були проведенi своєчасно польовi роботи,що привело до зменшення одержаної продукцiї.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування здiйснюється за власнi кошти.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладенних i невиконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планується збiльшити площу землi пiд посiв зернових культур.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень i розробок протягом звiтного року не проводили.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ АПО "Красний Чабан" за останнi три роки (тис.грн.)
Найменування показника перiод
2017 2016 2015
Усього активiв 10 946 10 973 11 995

Основнi засоби(за залишковою вартiстю) 7638 8 126 8 484

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 0 0 0
Запаси 1531 1 789 1 530

Сумарна дебiторська заборгованiсть 503 621 647

Грошовi кошти та їх еквiваленти 778 213 101

Власний капiтал 7325 7 524 8 297
Статутний капiтал 2 733 2 733 2 773
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) -4 434 -4 235 -3 462


Поточнi зобовязення 3 621 3 449 3 698

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю -0,72 -2,82 -1,27

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю (грн.) -0,72 -2,82 -1,27

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй (шт.) 2 733 2 733 2 733
Загальна сума коштiв,витрачених на викуп
цiнних паперiв власних випускiв протягом перiоду 0 0 0

Вартiсть чистих активiв 7 325 7 524 8 297