ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 10.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.03.2018
Кворум зборів** 99.74
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ АПО "Красний чабан" вiдбулися 30 березня 2018 року за адресою:75830,Херсонська обл.,Каланчацький р-н,с.Преображенка,вул.Шевченко,22
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Звiт дерекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
2.Звiт наглядової ради про роботу за 2017 рiк та приняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3.Звiт ревiзора про роботу за 2017 рiк,прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв ревiзора за 2017 рiк.
4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
5.Визначення оновних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.
6.Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдентiв з урахуванням вимог, прередбачених законом(або визначення порядку покриття збиткiв),вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
7.Затвердження Статуту акцiонерного Товариства в новiй редакцiї.

Перше питання порядку денного:
Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Доповiдач - Директор Дзяткевич В.А.(звiт додається)
Пропозицiї:Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2017 роцi затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №1 порядку денного
Питання на голосування:Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити
Голосували:
За - 2726 голосiв(99,74%)
Проти - 0 голосiв(0%)
Утрималось - 0 голосiв(0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити.

Друге питання порядку денного:
Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Доповiдач - Дзяткевич Л.М.(звiт додається)
Пропизицiї:Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк затвердити.
Голосування по питанню №2 порядку денного
Питання на голосування: Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк затвердити.

Третє питання порядку денного:
Звiт Ревiзораза за 2017 рiк прийняття за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв ревiзора за 2017 рiк.
Доповiдач - Васильєв С.М.(звiт додається)
Пропозицiя: Звiт Ревiзора за 2017 рiк та висновки ревiзора за 2017 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №3 порядку денного
Питання на голосування: Звiт Ревiзора за 2017 рiк та висновки ревiзора за 2017 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (*99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт Ревiзора за 2017 рiк та висновки Ревiзора за 2017 рiк затвердити.

Четверте питання порядку денного
Затвердження Рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
Доповiдач - Коваленко З.В. ( звiт додається)
Пропозицiя: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №4 порядку денного
Питання на голосування: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення:Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк затвердити.

Пяте питання порядку денного
Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.
Доповiдач- Директор Дзяткевич В.А.
Пропозицiя:Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №5 порядку денного
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства за 2018 рiк.

Шосте питання порядку денного
Про розподiл прибутку та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, пердбачених законом (або визначення порядку покриття збиткiв) вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
Доповiдач: Коваленко З.В. гол.бухгалтер (звiт додається)
Пропозицiя: в звязку з ориманими збитками дивiденти не нараховувати.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №6 порядку денного
Питання на голосування: В звязку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: В звязку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.

Сьоме питиння порядку денного
Про затвердження Статуту акцiонерного Товариства в новiй редакцiї.
Доповiдач: Директор Дзяткевич В.А.(Статут додається)
Пропозицiя: затвердити Статут акцiонерного Товариства в новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №7 порядку денного
Питання на голосування: Затвердити Статут акцiонерного товариства в новiй редакцiї.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: Затвердити Статут акцiонерного товариства в новiй редакцiї.


Голова зборiв С.П.Бабич

Секретар А.В.Степаненко

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): Немає так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування)   X
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): Нi так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): Нi так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні