ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 10.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма* Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, Київський, Київ, 04071, Нижнiй Вал,17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2006
Міжміський код та телефон 0443777265
Факс 0442791322
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр про обслуговання емiсiї цiнних паперiв № Е-6050/п вiд 23.05.2013р.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.