ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 10.04.2019

Річний звіт за 2018 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2018
Підприємство Приватне акцiонерне товариство"Агропромислове обєднання "Красний Чабан" за ЄДРПОУ 30924179
Територія Херсонська область за КОАТУУ 6523287701
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11
Середня кількість працівників1 14    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вул.Шевченнко, буд.22, с.Преображенка, Каланчацький район, Херсонська обл. 75830
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 7638 7168 0
первісна вартість 1011 11785 11903 0
знос 1012 4147 4735 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 51 149 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
395 395 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 8084 7712 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1314 1858 0
Виробничі запаси 1101 484 1282 0
Незавершене виробництво 1102 830 576 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 217 155 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 503 305 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 0 129 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 50 15 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 778 741 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 778 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 2862 3203 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 10973 10946 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2733 2733 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 9026 9026 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4434 -4463 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7325 7296 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви 1530 0 0 0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
товари, роботи, послуги 1615 1770 2502 0
розрахунками з бюджетом 1620 12 11 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
розрахунками зі страхування 1625 13 12 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 35 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1826 1059 0
Усього за розділом IІІ 1695 3621 3619 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 10946 10915 0

Примітки: ОЗ вiдображенi на рахунку 10 "ОЗ" з подiлом по субрахунках.Знос нараховується, протягом року прямолiнiйним методом. Бiологiчнi активи по первiснi вартостi складають 149тис.грн. Облiковуються за справедливою вартiстю на початок року 51 тис.грн. продуктивної худоби. вибуло на 98тис.грн. залишок на кiнець року на 149тис.грн. Запаси вiдображенi у ф.1"Баланс" у рядках 1110 за цiною придбання
без облiку податку на додану вартiсть. При реалiзацiї запасiв вибуття облiковується методом FIFO\. Одиницею бухгалтерського облiку є їхне найменування.
Наявнiсть запасiв пiдтверджується даними звiтiв МОЛ. За станом на 31.12.2018р. числятся запаси:

По рах. "Паливо" - 473,0 тис.грн.
По рах. "Будiвельнi матерiали" - 0 тис.грн.
По рах.209 "матерiали с/хоз Призначення" - 805тис.грн.
По рах. "Запаснi частини" - 4,0 тис.грн.
По рах."Незавершене будiвництво" - 576,0 тис.грн.
По рах."Поточнi бiологiчнi активи" - 155,0 тис.грн.

Разом - 2013,0 тис.грн


Керівник

 

(підпис)

В.А. Дзяткевич

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

З.В.Коваленко

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.