ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 10.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство"Агропромислове обєднання "Красний Чабан"

код за ЄДРПОУ 30924179, місцезнаходження: Україна, 75830, Херсонська область, Каланчацький, Преображенка (Червоний чабан), Шевченка 22 (Ленiна, 22), міжміський код та телефон: 05530 37041, 05530 37043

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію chaban.prat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ НАФ "Приоритет", 14124964

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 30.03.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ АПО "Красний чабан" вiдбулися 30 березня 2018 року за адресою:75830,Херсонська обл.,Каланчацький р-н,с.Преображенка,вул.Шевченко,22
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Звiт дерекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
2.Звiт наглядової ради про роботу за 2017 рiк та приняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3.Звiт ревiзора про роботу за 2017 рiк,прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв ревiзора за 2017 рiк.
4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
5.Визначення оновних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.
6.Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдентiв з урахуванням вимог, прередбачених законом(або визначення порядку покриття збиткiв),вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
7.Затвердження Статуту акцiонерного Товариства в новiй редакцiї.

Перше питання порядку денного:
Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Доповiдач - Директор Дзяткевич В.А.(звiт додається)
Пропозицiї:Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2017 роцi затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №1 порядку денного
Питання на голосування:Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити
Голосували:
За - 2726 голосiв(99,74%)
Проти - 0 голосiв(0%)
Утрималось - 0 голосiв(0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк затвердити.

Друге питання порядку денного:
Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
Доповiдач - Дзяткевич Л.М.(звiт додається)
Пропизицiї:Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк затвердити.
Голосування по питанню №2 порядку денного
Питання на голосування: Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт Наглядової ради про роботу за 2017 рiк затвердити.

Третє питання порядку денного:
Звiт Ревiзораза за 2017 рiк прийняття за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв ревiзора за 2017 рiк.
Доповiдач - Васильєв С.М.(звiт додається)
Пропозицiя: Звiт Ревiзора за 2017 рiк та висновки ревiзора за 2017 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №3 порядку денного
Питання на голосування: Звiт Ревiзора за 2017 рiк та висновки ревiзора за 2017 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (*99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Звiт Ревiзора за 2017 рiк та висновки Ревiзора за 2017 рiк затвердити.

Четверте питання порядку денного
Затвердження Рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.
Доповiдач - Коваленко З.В. ( звiт додається)
Пропозицiя: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №4 порядку денного
Питання на голосування: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк затвердити.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення:Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк затвердити.

Пяте питання порядку денного
Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.
Доповiдач- Директор Дзяткевич В.А.
Пропозицiя:Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №5 порядку денного
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї
Рiшення: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства за 2018 рiк.

Шосте питання порядку денного
Про розподiл прибутку та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, пердбачених законом (або визначення порядку покриття збиткiв) вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
Доповiдач: Коваленко З.В. гол.бухгалтер (звiт додається)
Пропозицiя: в звязку з ориманими збитками дивiденти не нараховувати.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №6 порядку денного
Питання на голосування: В звязку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: В звязку з отриманими збитками дивiденди не нараховувати.

Сьоме питиння порядку денного
Про затвердження Статуту акцiонерного Товариства в новiй редакцiї.
Доповiдач: Директор Дзяткевич В.А.(Статут додається)
Пропозицiя: затвердити Статут акцiонерного Товариства в новiй редакцiї.
Iнших пропозицiй не надходило.
Голосування по питанню №7 порядку денного
Питання на голосування: Затвердити Статут акцiонерного товариства в новiй редакцiї.
Голосували:
За - 2726 голосiв (99,74%)
Проти - 0 голосiв (0%)
Утрималось - 0 голосiв (0%)
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї.
Рiшення: Затвердити Статут акцiонерного товариства в новiй редакцiї.


Голова зборiв С.П.Бабич

Секретар А.В.Степаненко.

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося