ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11859 11840 0 0 11859 11840
будівлі та споруди 983 967 0 0 983 967
машини та обладнання 10645 10642 0 0 10645 10642
транспортні засоби 231 231 0 0 231 231
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 44 44 0 0 44 44
будівлі та споруди 20 20 0 0 20 20
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 24 24 0 0 24 24
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 11903 11884 0 0 11903 11884
Опис 1.Обмежень на використання основних засобiв не має. 2.Ступiнь використання основних засобiв складає 60-100%. 3.Ступiнь зносу основних засобiв складає 21-90%. Найменування Рiк вводу %зносу - Будiвлi та споруди 1975-1990 50,1% - Транспортнi засоби, 12од. 1986-2010 60,2% - Обладнання та машини, 20 од 1991-2009 57,3%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 6916 7296
Статутний капітал (тис.грн.) 2733 2733
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2733 2733
Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 6916 тис.грн. Статутний фонд складає 2733 тис. грн.Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року. Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(6916 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (2733 тис.грн.).Це вiдповiдає вимогам статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.