ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзяткевич Вiктор Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи 495836
4) рік народження** 1958
5) освіта** Вища,Херсонський сiльськогосподарський iнститут,зоотенiчний факультет
6) стаж роботи (років)** 45
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
2120117237
ПрАТ АПО "Красний чабан" директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.04.2015
9) опис Обранний на посаду загальними зборами акцiонерiв 30.03.2018 року,протокол №10.Обовязки та повноваження згiдно Статуту Товариства.Непогашенної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Щодо стажу роботи: загальний стаж роботи 36 роки,стаж керiвної роботи 29 рокiв:ДПЗ"Червоний Чабан", головний зоотехнiк,ЗАТ АПО "Красний Чабан" директор,ПрАТ АПО "Красний Чабан" директор.Винагороду за виконання посадових обовязкiв отримує згiдно штатного розкладу.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Степаненко Алла Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи 328876
4) рік народження** 1952
5) освіта** Вища,Одеський с/г iнститут,факультет бухоблiку
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
1913311721
пенсiонерка
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.04.2015
9) опис Обрана на посаду Члена Наглядової ради 29.04.2011 року,протокол№3. Обовязки та повноваження згiдно Статуту Товариства,Положення про Наглядову раду. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Щодо стажу роботи: загальний стаж 37 рокiв,стаж керiвної роботи 12 рокiв:ЗАТ АПО "Крансний Чабан",головний бухгалтер.ПрАТ АПО "Красний Чабан",головний бухгалтер,пенсiонерока.Винагороду за виконання обовязкiв члена Наглядової ради не отримує.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дзяткевич Лариса Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи 240141
4) рік народження** 1963
5) освіта** Середньна спецiальна ,Херс училищеонське музичне
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
2310219108
ЗАТ АПО "Красний чабан",експедитор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015
9) опис Обрана на посаду загальними зборами акцiонерiв 29.04.2011 року,протокол №3.Обовязки таповноваження згiдно Статутту Товариства,Положення про Наглядову раду.посад на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Щодо стажу роботи :загальний стаж роботи 26 рокiв,стажу керiвної роботи не має. Винагороду за виконання посадових обовязкiв не отримує.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денькович Ярослав Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи 485172
4) рік народження** 1953
5) освіта** Вища,Тернопiльський с/г iнститут ,зоофакультет
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
2074123435
Позаштатний настоятель церкви Святого Володимира с.Червоний Чабан.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015
9) опис Обран на посаду загальними зборами акцiонерiв 29.04.2011 року,прото ротокол №3.Обовязки та повноваження згiдно Статуту Товариства,Положення про Наглядову раду. Посад на iнштх пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Щодо стажу роботи:загальний стаж роботи 19 рокiв,стаж керiвної роботи 6 рокiв.Винагороду за виконання посадових обовязкiв не отримує.


1) посада* Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильєв Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи 718779
4) рік народження** 1957
5) освіта** Середня
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
1989116635
пенсiонер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015
9) опис Обран на посаду загальними зборами акцiонерiв 29.04.2011 року,протокол №3.Обовязки та повноваження згiдно Статуту Товариства,Положення про Ревiзора.Посад на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Щодо стажу роботи:загальний стаж роботи 36 роки,стаж керiвної роботи 11 рокiв.Винагороду за виконання посадових обовязкiв не отримує.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
ДиректорДзяткевич Вiктор Анатолiйович2120117237138750.7500913870
Член Наглядової радиСтепаненко Алла Василiвна191331172110.0365910
Голова Наглядової радиДзяткевич Лариса Михайлiвна2310219108133248.7376513320
Член Наглядової радиДенькович Ярослав Михайлович207412343510.0365910
РевiзорВасильєв Сергiй Миколайович198911663510.035910
Усього 2722 99.596 2722 0