ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Інформація про судові справи емітента  
8. Інформація про штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
10.1. Інформація про органи управління  
10.2. Інформація про посадових осіб емітента X
10.2.1 Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
10.2.2 Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
10.2.3 Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
10.3 Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)  
11.1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  
11.2. Інформація про розвиток емітента  
11.3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента  
11.3.1. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування  
11.3.2. Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків  
11.4. Звіт про корпоративне управління  
11.4.1. Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  
11.4.2. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати  
11.4.3. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги  
11.4.4. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  
11.4.5. Інформація про наглядову раду  
11.4.6. Інформація про виконавчий орган  
11.4.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента  
11.4.8. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента  
11.4.9. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента  
11.4.10. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  
11.4.11. Повноваження посадових осіб емітента  
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
17.1. Інформація про випуски акцій емітента X
17.2.Інформація про облігації емітента  
17.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
17.4. Інформація про похідні цінні папери емітента  
17.5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
17.6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
24.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
24.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента X
24.3. Інформація про зобов'язання емітента X
24.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
24.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції  
24.6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
26. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
27. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації  
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
36. Примітки  
Ввiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств не запов-нюється тому, що емiтент не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств. 2. Вiдомостi про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згiдно нормативних документiв рейтингову оцiнку проводити не треба. 3. Iнформацiя про дивiденди не заповнюється тому, що за пiдсумками роботи в звiтному роцi дивiденди не нараховувались i не виплачувались. 4. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється тому, що облiгацiї емiтентом не виплачувались. 5. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї. 6. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало похiднi цiннi папери. 7. Iнформацiя проi викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнюється тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупало власних акцiй. 8. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється тому, що цiннi папери пiдприємства iснують у бездокументарнiй формi. 9. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiя не заповнюються тому, шо пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Крiм того, дохiд (виручка) вiд ре-алiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. 10. Iнформацiя про гарантiї третьої особи... не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. 11. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї... не заповнюється тому, що пiдприємство у звiтному роцi не радавало особливу iнформацiю. 12. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй. 13. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй. 14. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових пла-тежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забез-печено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй. 15. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв. 16. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв. 17. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало сертифiкатiв ФОН. 18. Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не надається, тому що пiдприємство її не веде. 19. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється тому, що пiдприємство не ви-пускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомост