ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2020
Підприємство Приватне акцiонерне товариство"Агропромислове обєднання "Красний Чабан" за ЄДРПОУ 30924179
Територія Херсонська область за КОАТУУ 6523287701
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур за КВЕД 01.11
Середня кількість працівників1 10    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 75830 Преображенка (Червоний чабан), Шевченка 22 (Ленiна, 22)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 7168 0 6569
первісна вартість 1011 11903 0 11884
знос 1012 4735 0 5315
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 149 0 165
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
395 0 586
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7712 0 7320
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1858 0 1354
Виробничі запаси 1101 1282 0 974
Незавершене виробництво 1102 576 0 380
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 155 0 169
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 305 0 296
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 129 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15 0 14
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 741 0 2238
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 2238
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 3203 0 4071
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 10915 0 11391

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2733 0 2733
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 9026 0 9026
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4463 0 -4843
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7296 0 6916
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви 1530 0 0 0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
резерв незароблених премій 1533 0 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
товари, роботи, послуги 1615 2502 0 3264
розрахунками з бюджетом 1620 11 0 12
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
розрахунками зі страхування 1625 12 0 9
розрахунками з оплати праці 1630 35 0 19
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1059 0 1171
Усього за розділом IІІ 1695 3619 0 4475
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 10915 0 11391

Примітки: ОЗ вiдображенi на рахунку10 "ОЗ" з подiлом по субрахунках. Знос нараховується протягом року прямолiнiйним методомю Бiологiчнi активи по первiснiй вартостi складають 165 тис.грн. Облiковуються за справедливою вартiстю на початок року 149 тис.грн. продуктивної худоби. Прибуло на 16тис.грн. залишок на кiнець року на 165тис.грн. Запаси вiдображенi у ф.1 "Баланс" у рядках 1110 за цiною придбання без облiку податку на додану вартiсть.При реалiзацiї запасiв вибуття облiковується методом FIFO. Одиницею бухгалтерського облiку є їхнє найменування. Наявнiсть запасiв пiдтвержується даними звiтiв МОЛ. За станом на 31.12.2019р. числяться запаси По рах. " Паливо" - 509,0 тис.грн. По рах "Будiвельнi матерiали" - 9 тис.грн. По рах.209 "Матерiали с/х призначення 448,0 тис.грн. По рах "Запаснi частини" - 8,0 тис.грн. По рах "Незавершене будiвництво" 380,0 тис.грн. По рах "Поточнi бiологiчнi активи" 169,0 тис.грн. Разом - 1523,0 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

В.А. Дзяткевич

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

З.В.Коваленко

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.