ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 06.04.2020

Річний звіт за 2019 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 06.01.2020
Підприємство Приватне акцiонерне товариство"Агропромислове обєднання "Красний Чабан" за ЄДРПОУ 30924179

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 8265 6966
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6806 ) ( 6067 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
1459 899
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3595 3625
у тому числі:
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 28
Адміністративні витрати 2130 ( 1245 ) ( 938 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 666 ) ( 14 )
у тому числі:
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
3143 3568
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
у тому числі:
Дохід від благодійної допомоги
2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 3595 ) ( 3597 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( -452 ) ( -29 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( -452 ) ( -29 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -452 -29

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 4278 2800
Витрати на оплату праці 2505 924 746
Відрахування на соціальні заходи 2510 203 164
Амортизація 2515 599 599
Інші операційні витрати 2520 2531 2393
Разом 2550 8535 6702

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2733 2800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2733 2800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -165.38602 -10.61105
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -165.38602 -10.61105
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: За 2019 рiк дохiд вiд реалiзацiї тоарiв, робiт, послуг склав 8265,0 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи вiдображенi у суму 3595,0 тис.грн. Витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшення активiв або збiльшенням зобовязань. Не визнавалися витратами i не включалися в звiт про фiнансовi результати: Предоплати за товари, роботи, послуги. Погашення отриманих кредитiв. Собiвартiстьреалiзованої продукцiї, товарiв, робiт i послуг склала в 2019 роцi 6806,0 тис.грн. що в порiвняннi з 2018 роком збiльшена на 739,0 тис.грн. Витрати повязанi з операцiйною дiяльностю, що не були включенi в собiвартiсть реалiзованної продукцiї складають: Адмiнiстративнi витрати у сумi 1245,0 тис. грн. Витрати на збут - 4,0 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати - 666,0 тис.грн. Витрати на виплату орендної плати за землю - 3595,0 тис.грн. Збитки вiд операцiйної дiяльностi на 31.12.2019 року склали 452,0 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

В.А. Дзяткевич

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

З.В.Коваленко